Dr Milica Dautović

 

 

 

 

 

 

 Dr Milica Dautović je rodjena 2. februara 1961. godine u Zrenjaninu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1985. godine sa prosečnom ocenom 9,36. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije je položila 1992.godine sa odličnim uspehom u Klinici za plućne bolesti Vojnomedicinske Akademije u Beogradu. U istoj ustanovi je edukovana za samostalno izvodjenje fiber-bronhoskopije. Član je Evropskog respiratornog udruženja (ERS). Pored pneumoftiziološke sekcije SLD DLV, višegodišnji je član sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju SLD DLV. U okviru stalnog stručnog usavršavanja bila je učesnik brojnih domaćih i inostranih Kongresa, seminara, savetovanja i sl. Autor je i koautor više stručnih radova. U ustanovi je zaposlena od 1986.godine. Pored redovnog rada lekara specijaliste pneumoftiziologa bila je šef Kabineta za patofiziologiju disanja i praćenje astme sa alergološkim testiranjem, pomoćnik direktora za medicinska pitanja i načelnik bolničkog odeljenja.