Plućna Bolnica Zrenjanin

 

AMINOFILIN

 

SASTAV 1 tableta sadrži: 100 mg aminofilina

Aminofilin je smeša teofilina i etilendiamina. Terapijsko dejstvo aminofilina potiče od teofilina, dok etilendiamin poboljšava rastvorljivost teofilina. Aminofilin relaksira glatke mišiće krvnih sudova, bronhija, bilijarnog i gastrointestinalnog trakta, deluje nadražajno na centar za disanje, snižava krvni pritisak, naročito u plućnim arterijama, a deluje i blago diuretički.

o
g

MEHANIZAM DEJSTVA Teofilin blokira fosfodiesterazu, čime smanjuje razgradnju i povećava intracelularnu koncentraciju cikličnog adenozin monofosfata (cAMP). Takođe dovodi do sniženja koncentracije jona kalcijuma u glatkim mišićima, inhibira efekte prostaglandina, blokira adenozinske receptore, smanjuje sintezu i oslobađanje histamina i leukotriena iz mastocita. Navedenim i drugim, još nedovoljno poznatim mehanizmima, teofilin relaksira glatku muskulaturu bronha, krvnih sudova,  gastrointestinalnog i bilijarnog trakta. 

g gl
 
Diuretičko dejstvo teofilina posledica je njegovog delovanja na smanjenje reapsorpcije natrijuma, kao i povećavanja protoka krvi kroz bubrege. Teofilin deluje nadražajno na centar za disanje, stimuliše srce, povećava frekvenciju i udarni volumen, širi koronarne arterije.

 

FARMAKO-

KINETIKA

 

Teofilin se dobro resorbuje posle oralne primene.  Maksimalnu koncentraciju u plazmi dostiže posle 1/2 – 2 sata. Vezivanje za proteine plazme je oko 60%. Metaboliše se u jetri (85 – 90%) pomoću citohrom P-450 enzimskog sistema u kofein. Poluvreme eliminacije kod nepušača je 7 - 9 sati, pušača 4 – 5 sati, dece 3 – 5 sati, bolesnika sa oboljenjima bubrega,  jetre, srca i pluća više od 24 sata. Izlučuje se urinom. 

 

INDIKACIJE

 

+ Bronhijalna astma (akutni napadi), hronična bron-

hijalna astma

Reverzibilni opstruktivni bronhitis

+ Bronhokonstrikcije izazvane naporom

Dodatna terapija kod Cheyne-Stokes-ovog disanja

 

DOZIRANJE

I NAČIN

PRIMENE

 

Terapija se započinje manjim dozama a zatim se doze postepeno povećavaju u trodnevnim razmacima.

Početna doza: 3 – 4 x 100 – 200 mg

Maksimalna dnevna doza: 

5 mg/kg telesne mase (za odrasle) 

20mg/kg telesne mase (za decu) 

                   100 mg aminofilina sadrži oko 80 mg teofilina. 

Doziranje Aminofilina je individualno Optimalni efekat postiže se pri koncentraciji teofiiina u plazmi od 10 - 20 mg/l. Ako je koncentracija iznad 20 mg/l dozu treba smanjiti, jer se povećavaju neželjena dejstva 

 

 

KONTRA

INDIKACIJE

 

Preosetljivost na aminofilin, epilepsija, trudnoća ranitidin, hinoloni (ciprofloksacin, norfloksacin, ofloksacin), interferon, kortikosteroidi, makrolidi i njima slični antibiotici (eritromicin, linkomicin, klindamicin),  neselektivni beta-blokatori, tireoidni hormoni (samo kod hipotireoidnih pacijenata), vakcina protiv virusa influence. 

 

Nivo teofilina u serumu mogu sniziti ili povećati sledeći lekovi diuretici Henleove petlje, izoniazid, karbamazepin. 

 

Nivo teofilina u serumu snižavanju sledeći lekovi. barbiturati, fenitoin, hidantoin, ketokonazol, primidon,  simpatikomimetici, kao i pušenje duvana. 

 

Benzodiazepini ... antagonizovanje sedativnog efekta benzodiazepina

 

CNS stimulatori . adicija CNS stimulacije Halotan ....... povećan rizik od srčanih aritmija

Litijum ............ povećanje izlučivanja litijuma

Ostali ksantini . potenciranje toksičnosti

Rezerpin ....potenciranje tahikardije

Tetraciklini....... učestalost neželjenih dejstava teofilina

 

 

UTICAJ NA

LABORATO-

RIJSKE

TESTOVE

 

Određivanje teofilina u plazmi spektrofotometrijskom metodom može dati lažno pozitivne povišene rezultate ukoliko je bolesnik konzumirao čaj, kafu, kakao,  čokoladu, koka-kolu ili paracetamol. 

 

SAVETI

LEKARA/ 

FARMACEUTA

BOLESNIKU

 

Bolesniku savetovati da izbegava čaj, kafu, kakao,  čokoladu, koka-kolu, zbog mogućeg potenciranja neželjenih dejstava teofilina. 

Naglasiti da lek treba uzimati uvek u isto vreme. U slučaju propuštene doze lek treba uzeti što je mo guće pre, sem ako je blizu vreme za sledeću dozu.  Ne duplirati dozu. 

  Bolesnika upozoriti da obavezno obavesti lekara ako se pojave simptomi influence, groznice, dijareje (može biti potrebna promena u doziranju). 

 

NAČIN

ČUVANJA

 

Čuva se na temperaturi do 25 C, zaštićeno od svetlosti, u originalnom pakovanju, van domašaja dece. 

 

ROK

TRAJANJA

 

3 godine

 

NAČIN

IZDAVANJA

 

Lek se izdaje samo uz recept lekara. 

 

PAKOVANJE

 

 

50 tableta po 100 mg