Plućna Bolnica Zrenjanin

 

Aloprol

 

tablete, sirup,  rastvor za inhalaciju,  aerosol

h
/NN            Salbutamol sulfat 

SASTAV 1 tableta sadrži : 2 mg salbutamol sulfata 
5 ml sirupa sadrži: 2 mg salbutamol sulfata 
1 ml rastvora za inhalaciju sadrži : 5 mg salbutamol sulfata 
10 ml aerosola  sadrži:  200 doza po 0,1 mg salbutamol sulfata 
o
g

MEHANIZAM DEJSTVA Salbutamol je selektivni simpatikomimetik koji stimuliše beta, adrenergičke receptore u glatkoj muskulaturi bronha, uterusa i krvnih sudova. Izaziva snaznu branhodilataciju, vazoiilataciju i dilataciju uterusa. U terapijskim dozama gotovo nema dejstva na beta,  adrenoreceptore u kardiovaskularnom sistemu, pa nema neželjena dejstva na srce i krvne sudove kao neselektivni beta stimulatori izoprenalin i orciprenalin.

jjg gl
 

Mehanizam dejstva salbutamola zasniva se na stimulaciji adrenergičkih beta, receptora. Adrenergički beta, receptori se nalaze na spoljnjoj membrani ćelija efektornog organa i u vezi su sa adenil-ciklazom preko regulatornog proteina. Stimulacijom adenilne ciklaze salbutamol povećava koncentraciju cikličnog adenozin monofosfata (CAMP-a), čime pomaže fosforilaciju i povećava deponovanje kalcijuma u ćeliji. Smanjenje koncentracije intracelularnog kalcijuma, neophodnog za proces kontrakcije,  dovodi do smanjenja tonusa glatke muskulature bronha i uterusa, inhibicije oslobađanja medijatora alergijske reakcije iz mastocita, kao i do nekih metaboličkih efekata (glikoneogeneza, povećanje slobodnih masnih kiselina u krvi).  

Salbutamol ima produženo bronhodilatatorno dejstvo jer ne podleže razgradnji pod uticajem katehol--orto-metil-transferaze.

 

FARMAKO-

KINETIKA

 

Aloprol se posle oralne primene brzo i kompletno resorbuje iz GIT-a. Početak dejstva nastupa za 15 - 30 minuta, maksimum dostiže za 2 - 3 sata, a održava se 6 - 8 sati.

Posle inhalacije Aloprol se iz bronhija resorbuje postepeno (jedan deo se proguta sa pljuvačkom i resorbuje iz GIT-a). Dejstvo nastupa za 5- 15 minuta od inhalacije, maksimum dostiže za 'l> - 2 sata, a održava se tokom 2 - 5 sati. 

Aloprol se u velikom procentu metaboliše u jetri (50 – 60% prvim prolazom). Eliminiše se urinom i fecesom u nepromenjenom obliku i u obliku metabolita. Oko 65 - 90% oralne doze eliminiše se tokom 3 dana, a najveći deo tokom prva 24 sata (oko 60% u obliku metabolita). Oko 4% oralne doze izluči se fecesom. Oko 80 - 100% inhalirane doze Aloprola izluči se urinom za 72 sata. 

Vreme polueliminacije salbutamola je 2,7 - 5 sati.

 

INDIKACIJE

  Glavne

+ Sprečavanje i suzbijanje bronhospazma u svim

oblicima bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa i

emfizema pluća

Bronhoopstruktivni sindrom u svim oblicima bronhi-

jalne astme, spastičkog bronhitisa i bronhioloitisa

+ Bronhospazam neastmatične etiologije

Sporedne

+ Nekomplikovani prevremeni porođaj

 

DOZIRANJE

I NAČIN

PRIMENE

 

Oralno

Terapija bronhosazma

Odrasli i deca iznad 12 godina: 

3-4 x1 -2 tablete ili kafene kašičice sirupa. Najviše 4 x 4 tablete ili kafene kašičice sirupa dnevno. 

Deca 2 - 6 godina: 3 x 0,1 mg/kg telesne mase, 

maksimalno 6 mg dnevno

6 - 12 godina: 3 - 4 x 1 tabletu ili kafenu kašičicu sirupa

Kod nekomplikovanog prevremenog porođaja:           2 tablete svakih 6 - 8 sati

Inhalaciono

pomoću aerosola

kod akutnog napada: 1 – 2 doze od 0,1 mg (odrasli) 

1 dozu od 0,1 mg (deca) 

u hroničnoj terapiji: 3 – 4 x po 2 doze od 0,1 mg

(odrasli) 

3 - 4 x 1 dozu od 0,1 mg (deca) 

 

za profilaksu astme

izazvane naporom: 1 dozu od 0,2 mg (odrasli) 

1 dozu od 0,1 mg (deca) 

pomoću nebulizatora

Odrasli i deca iznad 12 godina: 3 - 4 x 2,5 mg

Deca 2 - 6 godina: 1,25 – 2,5 mg na 4 - 6 sati

6 - 12 godina: 2,5 mg na 4 - 6 sati

Rastvor za inhalaciju se primenjuje pomoću specijalnog aparata (nebulizatora) uglavnom u bolničkim uslovima. Rastvor se priprema neposredno pre primene razblaživanjem 0,5%-og rastvora salbutamola u fiziološkom rastvoru. 

Za intermitentnu primenu 0,5 ml Aloprol rastvora za inhalaciju razblaži se dodatkom fiziološkog rastvora sa 3 ml.

Za kontinuiranu primenu 1 - 2 ml Aloprol rastvora za inhalaciju razblaži se dodatkom fiziološkog rastvora do 100 ml. Kontinuirana inhalacija primenjuje se brzinom od 1 - 2 mg na sat.

 

 

KONTRA

INDIKACIJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloprol je kontraindikovan u osoba alergičnih na salbutamol. 

Aloprol sa posebnom opreznošću treba primenjivati u bolesnika sa kardiovaskularnim poremećajima (uključujući ishemijsku bolest srca, hipertenziju, aritmije), hipertireozom, dijabetesom, u prvom trimestru trudnoće. Velike doze salbutamola mogu izazvati simptome dijabetesa i ketoacidozu.

 

 

NEŽELJENA

DEJSTVA

 

   

 

 

 

  Neželjena dejstva Aloprola u terapijskim dozama su veoma retka. Kao posledica osetljivosti pojedinih bolesnika na stimulatore beta adrenergičkih receptora javlja se tremor skeletne muskulature koji je dozno zavisan. Osim toga, mogu da se jave tahikardija, hipokalijemija, grčevi mišića.

Sva neželjena dejstva su uglavnom posledica neprilagođene doze i mogu se izbeći smanjenjem doze. 

U slučaju predoziranja javljaju se simptomi izraženijih neželjenih dejstava salbutamola. U tom slučaju treba isprati želudac i oprezno primeniti farmakološki antidot, tj. selektivni beta blokator (npr. metoprolol).  Beta blokator mora da se primeni pažljivo, izbegavajući visoke doze, jer može izazvati bronhospazam.
 

 

UTICAJ NA

LABORATO-

RIJSKE

TESTOVE

 

Određivanje teofilina u plazmi spektrofotometrijskom metodom može dati lažno pozitivne povišene rezultate ukoliko je bolesnik konzumirao čaj, kafu, kakao,  čokoladu, koka-kolu ili paracetamol.  

 

SAVETI

LEKARA/ 

FARMACEUTA

BOLESNIKU

  Bolesniku savetovati da u slučaju teže gastrointestinalne podnošljivosti lek uzima sa hranom, da se pridržava propisane doze i da u slučaju izostanka terapijskog efekta ne povećava dozu samoinicijativno, već da se obrati lekaru, da se u slučaju pojave neželjenih efekata leka odmah javi lekaru zbog korekcije doze. U slučaju propuštene doze lek treba uzeti što pre ali da se ne remeti propisani ritam uzimanja leka i da se doza ne duplira. 

NAČIN

ČUVANJA

 

Čuvati na tamnom i suvom mestu, na temperaturi 2- 25 C (čuvati od zamrzavanja), u originalnom pakovanju, van domašaja dece.  

 

ROK

TRAJANJA

 

Sirup - 4 godine

 

Tablete - 4 godine

Rastvor za inhalaciju – označen je na pakovanju

Aerosol - označen je na pakovanju

 

NAČIN

IZDAVANJA

 

Lek se izdaje samo uz recept lekara. 

 

PAKOVANJE

 

 

60 tableta po 2 mg

Sirup 100 ml (2 mgl 5 ml) 

Rastvor za inhalaciju 10 ml (5 mgl ml) 

Aerosol 10 ml (200 doza po 0,1 mg)